Gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

Đơn vị: 
Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép nộp hồ sơ và phí thẩm định hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường và nộp kèm theo bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, báo cáo đó.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ, chuyển Phòng Tài nguyên nước

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép.

 Bước 3: Thẩm định hồ sơ và quyết định cấp phép: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, nếu cần thiết kiểm tra thực tế hiện trường, lập Hội đồng thẩm định đề án/ báo cáo.

- Nếu đủ điều kiện đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh giấy phép thì trình lãnh đạo Sở trình UBND thành phố cấp giấy phép.

- Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo thì trình lãnh đạo Sở ra văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

- Trường hợp không đủ điều kiện, thì trình lãnh đạo Sở ra văn bản trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung chưa đạt yêu cầu.

 Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép: Kể từ ngày nhận được giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép;

+ Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép;

+ Bản sao giấy phép đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Thời gian chỉnh sửa, bổ sung đề án/thiết kế  không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/ cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cõ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND thành phố. 

b) Cõ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Cõ quan phối hợp:  UBND cấp huyện, xã; các Sở/ngành có liên quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

8. Phí, lệ phí: lệ phí cấp phép 75.000 đồng/Giấy phép, phí thẩm định theo quy định tại Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND thành phố

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Theo Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

- Mẫu 02: Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất

- Mẫu 24: Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù hợp với khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nếu chưa có quy hoạch tài nguyên nước. Báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường lập; thông tin, số liệu sử dụng để báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực.

- Riêng với trường hợp gia hạn, tổ chức, cá nhân còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày;

+ Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp.

+ Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tài nguyên nước năm 2012;

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất;

- Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND thành phố Hải Phòng về việc quy định về mức thu, cơ chế quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

 

-Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép;

+ Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép;

+ Bản sao giấy phép đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép nộp hồ sơ và phí thẩm định hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường và nộp kèm theo bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, báo cáo đó.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ, chuyển Phòng Tài nguyên nước

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép.

 Bước 3: Thẩm định hồ sơ và quyết định cấp phép: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, nếu cần thiết kiểm tra thực tế hiện trường, lập Hội đồng thẩm định đề án/ báo cáo.

- Nếu đủ điều kiện đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh giấy phép thì trình lãnh đạo Sở trình UBND thành phố cấp giấy phép.

- Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo thì trình lãnh đạo Sở ra văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

- Trường hợp không đủ điều kiện, thì trình lãnh đạo Sở ra văn bản trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung chưa đạt yêu cầu.

 Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép: Kể từ ngày nhận được giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 

- Luật Tài nguyên nước năm 2012;

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất;

- Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND thành phố Hải Phòng về việc quy định về mức thu, cơ chế quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.