Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình

Đơn vị: 
Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

1. Trình tự thực hiện:

 - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, đối soát với danh mục hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình; nếu đầy đủ, hợp lệ thì lập Phiếu tiếp nhận hồ sơ và luân chuyển tới Phòng khoáng sản để thụ lý.

- Phòng khoáng sản phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra thực địa; thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản và xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tổng hợp hồ sơ, báo cáo Giám đốc Sở xét, trình Uỷ ban nhân dân thành phố ra Quyết định xác nhận việc đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết qủa Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Sở Tài nguyên và Môi trý­ờng (theo quy định tại khoản 3 Điều 47, khoản 1 Điều 48 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần:

Đối với hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất của dự án xây dựng công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

1. Bản đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản (bản chính).

2. Bản vẽ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án và quyết định phê duyệt dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản chính/bản sao có chứng thực).

3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án kèm quyết định phê duyệt (bản chính/bản sao có chứng thực).

4. Báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (bản chính).

Đối với hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch thu hồi cát từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

1. Đơn đề nghị thu hồi cát (bản chính);

2. Bản vẽ vị trí, phạm vi khu vực dự án nạo vét, khơi thông luồng (bản chính);

3. Bản đăng ký khối lượng, kế hoạch , phương pháp và thiết bị dùng để thu hồi cát và kế hoạch, thời gian thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch (bản chính);

4. Quyết định phê duyệt dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản chính/sao có chứng thực);

5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản chính/sao có chứng thực);

6. Hợp đồng thuê bến bãi chứa cát (nếu có) (bản chính/sao có chứng thực)

b) Số lượng: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cõ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân thành phố. 

b) Cõ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trýờng.

c) Cõ quan phối hợp: UBND cấp quận/ huyện, xã/phường; các Sở/ngành có liên quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xác nhận việc đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản năm 2010.

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.            

HỒ SƠ CẦN NỘP

 

a) Thành phần:

Đối với hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất của dự án xây dựng công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

1. Bản đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản (bản chính).

2. Bản vẽ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án và quyết định phê duyệt dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản chính/bản sao có chứng thực).

3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án kèm quyết định phê duyệt (bản chính/bản sao có chứng thực).

4. Báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (bản chính).

Đối với hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch thu hồi cát từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

1. Đơn đề nghị thu hồi cát (bản chính);

2. Bản vẽ vị trí, phạm vi khu vực dự án nạo vét, khơi thông luồng (bản chính);

3. Bản đăng ký khối lượng, kế hoạch , phương pháp và thiết bị dùng để thu hồi cát và kế hoạch, thời gian thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch (bản chính);

4. Quyết định phê duyệt dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản chính/sao có chứng thực);

5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản chính/sao có chứng thực);

6. Hợp đồng thuê bến bãi chứa cát (nếu có) (bản chính/sao có chứng thực)

b) Số lượng: 02 (bộ).

          

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Trình tự thực hiện:

 - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, đối soát với danh mục hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình; nếu đầy đủ, hợp lệ thì lập Phiếu tiếp nhận hồ sơ và luân chuyển tới Phòng khoáng sản để thụ lý.

- Phòng khoáng sản phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra thực địa; thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản và xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tổng hợp hồ sơ, báo cáo Giám đốc Sở xét, trình Uỷ ban nhân dân thành phố ra Quyết định xác nhận việc đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết qủa Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Sở Tài nguyên và Môi trý­ờng (theo quy định tại khoản 3 Điều 47, khoản 1 Điều 48 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ).

            

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 

- Luật Khoáng sản năm 2010.

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.