Đăng Kiểm tàu cá trong đóng mới, sửa chữa, cải hoán

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THỦY SẢN
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ tàu cá hoặc cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá khi có yêu cầu kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá phải có đề nghị kiểm tra bằng một trong các hình thức: văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử hoặc đề nghị trực tiếp.

Bước 2:  Khi nhận được yêu cầu kiểm tra, Cơ quan Đăng kiểm tàu cá phải cử người thực hiện kiểm tra theo thời gian và địa điểm đã thỏa thuận.

Bước 3:  Nếu kết quả kiểm tra tàu cá hoặc trang thiết bị trên tàu cá thỏa mãn các quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật thì Cơ quan Đăng kiểm tàu cá phải cấp hồ sơ đăng kiểm cho tàu cá chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra.

 Các trường hợp khác thực hiện theo thỏa thuận giữa Cơ quan Đăng kiểm với chủ tàu cá, cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá.

* Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp.

- Văn bản.

- Thông qua fax, thư điện tử.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ đăng kiểm tàu cá.

* Phí, lệ phí:  Thực hiện theo Quyết định số: 31/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện việc đăng kiểm đối với:

- Tàu cá của Việt Nam khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam;

- Tàu cá nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam (kiểm tra lần đầu);

- Tàu kiểm ngư;

- Tàu nghiên cứu, điều tra, thăm dò, nguồn lợi thủy sản.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

- Thông tư Số: 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số  quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá.

- Quyết định số: 31/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính Về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ tàu cá hoặc cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá khi có yêu cầu kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá phải có đề nghị kiểm tra bằng một trong các hình thức: văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử hoặc đề nghị trực tiếp.

Bước 2:  Khi nhận được yêu cầu kiểm tra, Cơ quan Đăng kiểm tàu cá phải cử người thực hiện kiểm tra theo thời gian và địa điểm đã thỏa thuận.

Bước 3:  Nếu kết quả kiểm tra tàu cá hoặc trang thiết bị trên tàu cá thỏa mãn các quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật thì Cơ quan Đăng kiểm tàu cá phải cấp hồ sơ đăng kiểm cho tàu cá chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra.

 Các trường hợp khác thực hiện theo thỏa thuận giữa Cơ quan Đăng kiểm với chủ tàu cá, cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá.

* Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp.

- Văn bản.

- Thông qua fax, thư điện tử.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

- Thông tư Số: 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số  quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá.

- Quyết định số: 31/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính Về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.