Chuyển công chức đi khỏi cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng

Đơn vị: 
Sở Nội vụ
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

- Bước 2: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ xem xét, ra quyết định. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

1. Văn bản đề nghị của thủ trưởng cơ quan đang quản lý.

2. Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi công chức chuyển đến.

3. Đơn xin chuyển công tác của đương sự (có sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan đang quản lý - bản chính).

4. Quyết định tuyển dụng hoặc tiếp nhận công chức.

5. Quyết định lương đang hưởng (bản sao công chứng). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

* Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định thuyên chuyển.

* Lệ phí: Không.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  Cán bộ, công chức đang công tác ở cơ quan hành chính thành phố có yêu cầu xin liên hệ chuyển công tác đi khỏi thành phố.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 2586/2015/QD-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng

HỒ SƠ CẦN NỘP

- Thành phần hồ sơ gồm:

1. Văn bản đề nghị của thủ trưởng cơ quan đang quản lý.

2. Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi công chức chuyển đến.

3. Đơn xin chuyển công tác của đương sự (có sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan đang quản lý - bản chính).

4. Quyết định tuyển dụng hoặc tiếp nhận công chức.

5. Quyết định lương đang hưởng (bản sao công chứng). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

- Bước 2: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ xem xét, ra quyết định. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quyết định số 2586/2015/QD-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng