Chứng nhận thủy sản khai thác

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THỦY SẢN
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ hàng xuất khẩu hoàn thiện hồ sơ gửi đến một trong các cơ quan có thẩm quyền nơi chủ hàng xuất khẩu thủy sản đã mua nguyên liệu đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác.

Bước 2: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính xác thực của thông tin trong hồ sơ đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác và chứng nhận cho chủ hàng xuất khẩu.

Trường hợp không chứng nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 3: Chủ hàng xuất khẩu đề nghị chứng nhận thuỷ sản khai thác có thể nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc theo đường bưu điện (trong trường hợp chủ hàng xuất khẩu đề nghị gửi kết quả chứng nhận thủy sản khai thác theo đường bưu điện).

Mỗi lô hàng xuất khẩu được cấp 01 Giấy chứng nhận thuỷ sản khai thác. Giấy chứng nhận thủy sản khai thác được làm thành 02 bản, 01 bản giao cho Chủ hàng và 01 bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

- Gửi qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy chứng nhận thủy sản khai thác đã điền đầy đủ các thông tin tại các mục 2 đến mục 8 (mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BNNPTNT).

- Thông tin vận tải đã điền đầy đủ thông tin (mẫu quy định tại Phụ đính 2b ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BNNPTNT).

- Thông tin bổ sung cho các sản phẩm thủy sản được chế biến từ nguyên liệu của tàu cá Việt Nam, sử dụng khi sản phẩm xuất khẩu của lô hàng được mua nguyên liệu từ nhiều hơn một (01) tàu hoặc trường hợp nguyên liệu mua từ một (01) tàu nhưng được chế biến thành nhiều hơn một lô hàng (mẫu quy định tại Phụ đính 2a ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BNNPTNT);

- Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác có liên quan đến lô hàng xuất khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

 * Thời hạn giải quyết:

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng nhận thủy sản khai thác.

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy chứng nhận thủy sản khai thác (mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BNNPTNT).

- Thông tin bổ sung cho các sản phẩm thủy sản được chế biến từ nguyên liệu của tàu cá Việt Nam, sử dụng khi sản phẩm xuất khẩu của lô hàng được mua nguyên liệu từ nhiều hơn một (01) tàu hoặc trường hợp nguyên liệu mua từ một (01) tàu nhưng được chế biến thành nhiều hơn một lô hàng (mẫu quy định tại Phụ đính 2a ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BNNPTNT).

- Thông tin vận tải (mẫu quy định tại Phụ đính 2b ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BNNPTNT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Mỗi lô hàng xuất khẩu được cấp 01 Giấy chứng nhận thuỷ sản khai thác. Giấy chứng nhận thủy sản khai thác được làm thành 02 bản, 01 bản giao cho Chủ hàng và 01 bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT  ngày 15/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy chứng nhận thủy sản khai thác đã điền đầy đủ các thông tin tại các mục 2 đến mục 8 (mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BNNPTNT).

- Thông tin vận tải đã điền đầy đủ thông tin (mẫu quy định tại Phụ đính 2b ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BNNPTNT).

- Thông tin bổ sung cho các sản phẩm thủy sản được chế biến từ nguyên liệu của tàu cá Việt Nam, sử dụng khi sản phẩm xuất khẩu của lô hàng được mua nguyên liệu từ nhiều hơn một (01) tàu hoặc trường hợp nguyên liệu mua từ một (01) tàu nhưng được chế biến thành nhiều hơn một lô hàng (mẫu quy định tại Phụ đính 2a ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BNNPTNT);

- Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác có liên quan đến lô hàng xuất khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ hàng xuất khẩu hoàn thiện hồ sơ gửi đến một trong các cơ quan có thẩm quyền nơi chủ hàng xuất khẩu thủy sản đã mua nguyên liệu đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác.

Bước 2: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính xác thực của thông tin trong hồ sơ đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác và chứng nhận cho chủ hàng xuất khẩu.

Trường hợp không chứng nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 3: Chủ hàng xuất khẩu đề nghị chứng nhận thuỷ sản khai thác có thể nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc theo đường bưu điện (trong trường hợp chủ hàng xuất khẩu đề nghị gửi kết quả chứng nhận thủy sản khai thác theo đường bưu điện).

Mỗi lô hàng xuất khẩu được cấp 01 Giấy chứng nhận thuỷ sản khai thác. Giấy chứng nhận thủy sản khai thác được làm thành 02 bản, 01 bản giao cho Chủ hàng và 01 bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

- Gửi qua đường bưu điện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT  ngày 15/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.