CHO PHÉP ĐOÀN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG NƯỚC, TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

Đơn vị: 
Sở Y tế
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

- Cơ sở đề nghị khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo nộp hồ sơ tại Sở Y tế hoặc qua đường bưu điện

- Sở Y tế gửi cho cơ sở đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm Thông tư số 30/2014/TT-BYT. 

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo chưa hoàn chỉnh thì trong thời gian 10 ngày làm việc phải có văn bản thông báo cho cá nhân đề nghị tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo hoàn chỉnh hồ sơ, trong đó phải nêu cụ thể tài liệu cần được bổ sung, sửa đổi.

- Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ghi trên Phiếu tiếp nhận, Sở Y tế ban hành Công văn cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. 

- Nếu không cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm Thông tư số 30/2014/TT-BYT;

+ Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của Đoàn;

+ Kế hoạch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm Thông tư số 30/2014/TT-BYT;

+ Văn bản cho phép của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc của người đứng đầu địa điểm nơi cá nhân dự kiến tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo;

+ Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định bảo đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ

Đối tượng thực hiện TTHC:  Đơn vị xin khám chữa bệnh nhân đạo

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Y tế.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 

Phí thẩm định +Lệ phí cấp phép: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Cho phép tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo;

- Danh sách đăng ký khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo;

- Kế hoạch khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009

- Luật Hoạt động chữa thập đỏ số 11/2008/QH12 ngày 03/6/2008

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/11/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ

Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

Yêu cầu, điều kiện TTHC:

- Điều 7 Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014: “Điều kiện cho phép đối với cá nhân trong nước, thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo”.

-  Điều kiện về cơ sở vật chất:

+ Thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư này;

+ Trường hợp cá nhân trong nước thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại địa điểm khác ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì địa điểm nơi thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có nơi đón tiếp người bệnh, buồng khám bệnh chuyên khoa hoặc phòng tiêm chích, thay băng đối với dịch vụ tiêm chích, thay băng;

+ Đáp ứng các điều kiện về kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn bức xạ, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật; 

+ Bảo đảm đủ điện, nước và các điều kiện khác phục vụ việc khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. 

-  Điều kiện về nhân sự:

+ Cá nhân là người trong nước thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế  hoặc Sở Y tế cấp. 

+ Điều kiện về trang thiết bị y tế và thuốc:

. Có đủ dụng cụ y tế, hộp thuốc chống choáng, thuốc cấp cứu và thuốc chữa bệnh phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cá nhân trong nước, nước ngoài đăng ký khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

. Trang thiết bị phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và thuốc sử dụng để khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo phải thuộc danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam và còn thời hạn sử dụng.

- Phạm vi hoạt động chuyên môn:

+ Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề được cấp và phù hợp với danh mục chuyên môn kỹ thuật mà cá nhân trong nước, nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

- Nếu cá nhân trong nước, nước ngoài thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó đồng ý bằng văn bản.

- Nếu cá nhân trong nước, nước ngoài thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại địa điểm khác ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đồng ý bằng văn bản.


HỒ SƠ CẦN NỘP

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm Thông tư số 30/2014/TT-BYT;

+ Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của Đoàn;

+ Kế hoạch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm Thông tư số 30/2014/TT-BYT;

+ Văn bản cho phép của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc của người đứng đầu địa điểm nơi cá nhân dự kiến tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo;

+ Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định bảo đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

- Cơ sở đề nghị khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo nộp hồ sơ tại Sở Y tế hoặc qua đường bưu điện

- Sở Y tế gửi cho cơ sở đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm Thông tư số 30/2014/TT-BYT. 

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo chưa hoàn chỉnh thì trong thời gian 10 ngày làm việc phải có văn bản thông báo cho cá nhân đề nghị tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo hoàn chỉnh hồ sơ, trong đó phải nêu cụ thể tài liệu cần được bổ sung, sửa đổi.

- Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ghi trên Phiếu tiếp nhận, Sở Y tế ban hành Công văn cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. 

- Nếu không cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

CĂN CỨ PHÁP LÝ

: 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009

- Luật Hoạt động chữa thập đỏ số 11/2008/QH12 ngày 03/6/2008

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/11/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ

Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

Yêu cầu, điều kiện TTHC:

- Điều 7 Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014: “Điều kiện cho phép đối với cá nhân trong nước, thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo”.

-  Điều kiện về cơ sở vật chất:

+ Thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư này;

+ Trường hợp cá nhân trong nước thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại địa điểm khác ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì địa điểm nơi thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có nơi đón tiếp người bệnh, buồng khám bệnh chuyên khoa hoặc phòng tiêm chích, thay băng đối với dịch vụ tiêm chích, thay băng;

+ Đáp ứng các điều kiện về kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn bức xạ, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật; 

+ Bảo đảm đủ điện, nước và các điều kiện khác phục vụ việc khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. 

-  Điều kiện về nhân sự:

+ Cá nhân là người trong nước thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế  hoặc Sở Y tế cấp. 

+ Điều kiện về trang thiết bị y tế và thuốc:

. Có đủ dụng cụ y tế, hộp thuốc chống choáng, thuốc cấp cứu và thuốc chữa bệnh phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cá nhân trong nước, nước ngoài đăng ký khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

. Trang thiết bị phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và thuốc sử dụng để khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo phải thuộc danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam và còn thời hạn sử dụng.

- Phạm vi hoạt động chuyên môn:

+ Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề được cấp và phù hợp với danh mục chuyên môn kỹ thuật mà cá nhân trong nước, nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

- Nếu cá nhân trong nước, nước ngoài thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó đồng ý bằng văn bản.

- Nếu cá nhân trong nước, nước ngoài thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại địa điểm khác ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đồng ý bằng văn bản.