Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng (B-BYT-262878-TT)

Đơn vị: 
Sở Y tế
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện
 
 Bước 1: Trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đến Sở Y tế (Theo Phụ lục số 2b ban hành kèm theo Thồng tư số 17/2014/TT-BYT);
 
Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu, Giám đốc Sở Y tế phải cấp lại giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
 Cách thực hiện Trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Y tế của các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ gồm có:
 
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ tại Sở Y tế.
 
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu.
Đối tượng thực hiện Trạm, điểm sơ cấp cứu
Kết quả thực hiện Giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
 
Lệ phí Không có
 
Tên mẫu, đơn mẫu tờ khai 1. Phụ lục số 2b: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
 
Căn cứ pháp lý  
 
1) Luật hoạt động chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008;
 
2) Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ;
 
3) Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ gồm có:
 
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ tại Sở Y tế.
 
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện
 
 Bước 1: Trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đến Sở Y tế (Theo Phụ lục số 2b ban hành kèm theo Thồng tư số 17/2014/TT-BYT);
 
Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu, Giám đốc Sở Y tế phải cấp lại giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
Cách thực hiện Trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Y tế của các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ pháp lý  
1) Luật hoạt động chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008;
 
2) Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ;
 
3) Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ.