Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nộp hồ sơ:

Chủ nuôi gấu lập hồ sơ đăng ký trại nuôi gửi Chi cục Kiểm lâm

- Bước 2: Thẩm định

+ Thành lập Hội đồng thẩm định: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký trại nuôi gấu có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định gồm: Chi cục Kiểm lâm làm chủ tịch Hội đồng với các thành viên là đại diện của Chi Cục Thú y, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường và chính quyền cấp xã (phường) nơi có trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận để thẩm định hồ sơ;

+ Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định: Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất của trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận; lập biên bản thẩm định để làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu nếu đảm bảo các điều kiện quy định.

+ Thời gian thẩm định: Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thành lập Hội đồng thẩm định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi thành lập, Hội đồng thẩm định phải hoàn thành biên bản thẩm định

- Bước 3: Trả kết quả

Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được biên bản thẩm định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký trại nuôi gấu phải xem xét cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu (Phụ lục V Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN) cho trại có đủ điều kiện hoặc có văn bản trả lời cho chủ nuôi gấu về những điều kiện hay thủ tục chưa đạt yêu cầu.

* Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp;

- Qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV) có xác nhận của chính quyền cấp xã theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 của Quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN;

+ Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

+ Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu kèm theo ảnh;

+ Bản sao công chứng hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc thú y;

+ Xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh là trại nuôi đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, môi trường.

- Số lượng: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết

- Thành lập hội đồng thẩm định: 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ;

- Thẩm định: 5 ngày làm việc kể từ khi thành lập Hội đồng thẩm định;

- Trả kết quả: 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được biên bản thẩm định.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm;

- Cơ quan phối hợp: Không.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các tổ chức, cá nhân nuôi nhốt gấu.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Chứng nhận đăng ký trại nuôi.

* Lệ phí: Không.                                       

* Mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu Phụ lục IV (ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngay 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy chế quản lý nuôi gấu).

* Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

* Căn cứ pháp lý của TTHC

Điều 1, Thông tư số 25/2011/TT-BBBPTNT ngày 06/4/2011;

Khoản 2 điều 9 Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV) có xác nhận của chính quyền cấp xã theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 của Quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN;

+ Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

+ Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu kèm theo ảnh;

+ Bản sao công chứng hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc thú y;

+ Xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh là trại nuôi đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, môi trường.

- Số lượng: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nộp hồ sơ:

Chủ nuôi gấu lập hồ sơ đăng ký trại nuôi gửi Chi cục Kiểm lâm

- Bước 2: Thẩm định

+ Thành lập Hội đồng thẩm định: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký trại nuôi gấu có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định gồm: Chi cục Kiểm lâm làm chủ tịch Hội đồng với các thành viên là đại diện của Chi Cục Thú y, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường và chính quyền cấp xã (phường) nơi có trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận để thẩm định hồ sơ;

+ Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định: Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất của trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận; lập biên bản thẩm định để làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu nếu đảm bảo các điều kiện quy định.

+ Thời gian thẩm định: Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thành lập Hội đồng thẩm định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi thành lập, Hội đồng thẩm định phải hoàn thành biên bản thẩm định

- Bước 3: Trả kết quả

Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được biên bản thẩm định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký trại nuôi gấu phải xem xét cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu (Phụ lục V Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN) cho trại có đủ điều kiện hoặc có văn bản trả lời cho chủ nuôi gấu về những điều kiện hay thủ tục chưa đạt yêu cầu.

* Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp;

- Qua đường bưu điện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của TTHC

Điều 1, Thông tư số 25/2011/TT-BBBPTNT ngày 06/4/2011;

Khoản 2 điều 9 Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008.