Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THỦY SẢN
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng kiểm theo thông báo cho tổ chức, cá nhân thời gian chính thức sẽ tiến hành kiểm tra, nhưng không qua 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 3: Cơ quan đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp Giấy Chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra tàu cá.

* Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

- Gửi qua fax, email, sau đó gửi hồ sơ bản chính.

- Gửi theo đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (Phụ lục số 10 Thông tư Số: 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng kiểm theo thông báo cho tổ chức, cá nhân thời gian chính thức sẽ tiến hành kiểm tra, nhưng không qua 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Cơ quan đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp Giấy Chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra tàu cá.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhậnan toàn kỹ thuật tàu cá.

* Phí, lệ phí: 40.000 đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư Số: 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tàu cá của Việt Nam khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam.

- Tàu cá nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam (kiểm tra lần đầu).

- Tàu kiểm ngư.

- Tàu nghiên cứu, điều tra, thăm dò, nguồn lợi thủy sản.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN của Bộ NN&PTNT Về việc ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính Về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (Phụ lục số 10 Thông tư Số: 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng kiểm theo thông báo cho tổ chức, cá nhân thời gian chính thức sẽ tiến hành kiểm tra, nhưng không qua 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Cơ quan đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp Giấy Chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra tàu cá.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng kiểm theo thông báo cho tổ chức, cá nhân thời gian chính thức sẽ tiến hành kiểm tra, nhưng không qua 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 3: Cơ quan đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp Giấy Chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra tàu cá.

* Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

- Gửi qua fax, email, sau đó gửi hồ sơ bản chính.

- Gửi theo đường bưu điện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN của Bộ NN&PTNT Về việc ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính Về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.