Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THỦY SẢN
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân xin Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký tàu cá cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời.

 Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa đủ theo quy định cơ quan đăng ký tàu cá phải thông báo tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký tàu cá trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ

Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời được cấp cho chủ tàu chỉ có giá trị trong 90 ngày.

* Cách thức thực hiện:Không quy định.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 8 ban hành kèm theo Thông tư 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011).

- Hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng chuyển dịch sở hữu tàu cá.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhậnđăng ký tàu cá tạm thời.

* Phí, lệ phí: 40.000 đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai đăng ký tàu cá tạm thời ( Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư Số 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 Tàu cá được cấp "Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời" trong các trường hợp sau đây:

- Khi tiến hành đăng ký tàu cá cũ mua của nước ngoài để sử dụng, nhưng chủ tàu chưa có giấy chứng nhận xoá tên đăng ký tàu biển và giấy chứng nhận đã nộp lệ phí trước bạ.

- Khi tiến hành đăng ký tàu cá đóng mới tại Việt Nam để di chuyển về nơi đăng ký chính thức.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005.

- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;

- Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số  quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thuỷ sản (nay làBộ NN&PTNT) ban hành quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên.

- Quyết định số:  31 /2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việcQuy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 8 ban hành kèm theo Thông tư 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011).

- Hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng chuyển dịch sở hữu tàu cá.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân xin Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký tàu cá cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời.

 Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa đủ theo quy định cơ quan đăng ký tàu cá phải thông báo tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký tàu cá trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ

Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời được cấp cho chủ tàu chỉ có giá trị trong 90 ngày.

* Cách thức thực hiện:Không quy định.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005.

- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;

- Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số  quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thuỷ sản (nay làBộ NN&PTNT) ban hành quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên.

- Quyết định số:  31 /2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việcQuy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.