Cấp chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư, kiến trúc sư

Đơn vị: 
Sở Xây dựng
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

-  Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân phải trực tiếp đi nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận – trả hồ sơ của Sở Xây dựng

Khi nhận hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

* Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ thì viết biên nhận hẹn ngày trả kết quả cho người nộp.

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận nhận – trả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố

-  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại tr   sở cơ quan hành chính Nhà nước.

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề;

- 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4 ch  p trong năm xin đăng ký;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề;

- Bản chính bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

-  Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Xây dựng thành phố nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng thành phố

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thành phố

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành

-  Kết quả thủ tục hành chính: chứng chỉ hành nghề

-  Lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng: 200.000 đồng/chứng chỉ

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

+  Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng.

+  Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong họat động xây dựng.

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+  Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

+  Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định.

 

+  Phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng do cở sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;

+  Có kinh nghiệm trong công tác thiết kế tối thiểu 5 năm;

+  Đã tham gia thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

   Thông  tư  12/2009/TT-BXD  ngày  24/6/2009  của  Bộ  Xây  dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

   Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ nộp thu và quản lý sử d  ng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ  phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng.

   Công văn số 8580/BTC-CST ngày 02/7/2005 của Bộ Tài chính về việc thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư và giám sát thi công xây dựng công trình.

HỒ SƠ CẦN NỘP

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề;

- 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4 ch  p trong năm xin đăng ký;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề;

- Bản chính bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân phải trực tiếp đi nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận – trả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố.

Khi nhận hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ thì viết biên nhận hẹn ngày trả kết quả cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận nhận – trả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ nộp thu và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng.

Công văn số 8580/BTC-CST ngày 02/7/2005 của Bộ Tài chính về việc thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư và giám sát thi công xây dựng công trình.