Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý Chuyển chức danh nghề nghiệp đối với thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện UBND thành phố ký quyết định

Đơn vị: 
Sở Nội vụ
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có yêu cầu gửi hồ sơ về văn thư Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết. Trong vòng 06 ngày làm việc, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân thành phố xét Tờ trình của Sở Nội vụ ký Quyết định. Trong trường hợp không ký Quyết định thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

1. Công văn đề nghị chuyển chức danh nghề nghiệp của Thủ trưởng sở, ban, ngành - bản chính; dự kiến xếp lương (ghi cụ thể chức danh nghề nghiệp, mã số, bậc, hệ số, thời gian xét nâng bậc lương lần sau.

2. Đơn đề nghị chuyển chuyển chức danh nghề nghiệp (bản chính).

3. Quyết định bổ nhiệm của UBND thành phố (bản sao công chứng).

4. Bằng tốt nghiệp chuyên môn (bản sao công chứng).

5. Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học,... (bản sao công chứng) đáp ứng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh đề nghị.

6. Quyết định ngạch, bậc lương gần nhất (bản sao công chứng).

- Số lượng: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định chuyển chức danh nghề nghiệp.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 204/2004/N Đ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác  từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

- Quyết định số 2586/2015/QD-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng

HỒ SƠ CẦN NỘP

- Thành phần hồ sơ gồm:

1. Công văn đề nghị chuyển chức danh nghề nghiệp của Thủ trưởng sở, ban, ngành - bản chính; dự kiến xếp lương (ghi cụ thể chức danh nghề nghiệp, mã số, bậc, hệ số, thời gian xét nâng bậc lương lần sau.

2. Đơn đề nghị chuyển chuyển chức danh nghề nghiệp (bản chính).

3. Quyết định bổ nhiệm của UBND thành phố (bản sao công chứng).

4. Bằng tốt nghiệp chuyên môn (bản sao công chứng).

5. Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học,... (bản sao công chứng) đáp ứng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh đề nghị.

6. Quyết định ngạch, bậc lương gần nhất (bản sao công chứng).

- Số lượng: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có yêu cầu gửi hồ sơ về văn thư Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết. Trong vòng 06 ngày làm việc, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân thành phố xét Tờ trình của Sở Nội vụ ký Quyết định. Trong trường hợp không ký Quyết định thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nghị định số 204/2004/N Đ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác  từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

- Quyết định số 2586/2015/QD-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng