Tra cứu hồ sơ

* Nhập số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công

Đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Nơi thực hiện chức năng “một cửa điện tử” cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
1203hồ sơ
HOÀN THÀNH
30hồ sơ
ĐÚNG HẠN
30hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:09:06:27 - 21/11/2017)
Tháng 9
Tiếp nhận1hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 10
Tiếp nhận5hồ sơ
Hoàn thành2hồ sơ
Đúng hạn2hồ sơ
100%đúng hạn
100% Complete
Tháng 11
Tiếp nhận95hồ sơ
Hoàn thành3hồ sơ
Đúng hạn3hồ sơ
100%đúng hạn
100% Complete