Tra cứu hồ sơ

* Nhập số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công

Đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Nơi thực hiện chức năng “một cửa điện tử” cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
1190hồ sơ
HOÀN THÀNH
57hồ sơ
ĐÚNG HẠN
57hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:02:52:51 - 22/10/2017)
Tháng 8
Tiếp nhận1hồ sơ
Hoàn thành1hồ sơ
Đúng hạn1hồ sơ
100%đúng hạn
100% Complete
Tháng 9
Tiếp nhận15hồ sơ
Hoàn thành2hồ sơ
Đúng hạn2hồ sơ
100%đúng hạn
100% Complete
Tháng 10
Tiếp nhận55hồ sơ
Hoàn thành28hồ sơ
Đúng hạn28hồ sơ
100%đúng hạn
100% Complete